Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 08.11.2020 22:05:31

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

VOĽBY 2014
 

Voľby 2014

V súvislosti s pripravovanými voľbami je nutné prejednať a odhlasovať niektoré podrobnosti už na najbližšej VČS to je dnes 03.02.2013.

Časté polemiky, až "hádky" medzi rybármi v súvislosti s voľbami do našich orgánov SRZ, vyplývajú z nedostatočnej informovanosti. Ochotne a zbytočne diskutujeme o tom, ako by voľby "mali prebiehať"...

Následne uvedené informácie vyplývajú zo základných dokumentov SRZ.

Voľby do výboru a kontrolnej komisie MO SRZ 2014

 • Čo je dané v stanovách a smerniciach SRZ?
  1. Každý oprávnený člen MO SRZ má právo byť volený a zaradený do kandidátky na voľby do orgánov SRZ
  2. Počet členov budúceho výboru a kontrolnej komisie - určí hlasovaním členská základňa na VČS v roku 2013.
  3. Spôsob hlasovania vo voľbách– verejné, alebo tajné – rozhodne členská základňa na VČS v roku 2013.
  4. Pri technickej prípravy volieb treba počítať aj s možnosťou hlasovania za pomoci hlasovacích lístkov.
  5. Za prípravu volieb zodpovedá predseda MO SRZ, za priebeh volieb zodpovedá predseda volebnej komisie.

 

 Doporučenia pre zjednodušenie volieb

 • Včas a vhodnou formou predstaviť kandidátov:
  1. Členskej základni dostupným spôsobom (nástenka MO SRZ), predstaviť kandidátov do orgánov MO SRZ ešte pred konaním výročnej členskej schôdze 2014 a to tak, aby nebolo potrebné zdĺhavo predstavovať kandidátov až v čase konania VČS. Skráti sa tak jednací čas schôdze na prijateľnú mieru.

 

 • Na najbližšej výročnej členskej schôdzi v roku 2013 čiže dnes prejednať a uviesť v uznesení:
  1. spôsob, formu a posledný dátum podania kandidatúry do orgánov MO SRZ.
  2. formu, spôsob a posledný termín zverejnenia informácii o jednotlivých kandidátoch.
  3. uložiť členskej základni povinnosť - oboznámiť sa s navrhovanými kandidátmi do orgánov MO SRZ ešte pred konaním VČS-2014

 

Volebná komisia ešte pred samotnými voľbami dáva hlasovať

 • 1, o spôsobe hlasovania vo voľbách – verejné, alebo tajné hlasovanie
 • 2, o počte členov budúceho výboru MO SRZ
 • 3, o počte členov budúcej kontrolnej komisie MO SRZ

 

Aký počet členov má mať výbor a kontrolná komisia MO SRZ???

Nasledujúce dva body sú z pohľadu počtu členov to najpodstatnejšie, čo sa píše v základných dokumentoch SRZ.

1, počet členov volených orgánov určuje hlasovaním členská základňa  na výročnej členskej schôdzi, ešte pred začatím samotných volieb.

2, Stanovy SRZ vymedzujú povolený rozsah počtu členov:

 

KONTROLNÁ KOMISIA:

 • minimálne 3 členovia
 • maximálne 5 členov

VÝBOR:

 • minimálne 7 členov
 • maximálne 21 členov

Okrem predpísaných funkcií členov výboru si podľa potreby môže miestna organizácia sama zadefinovať ďalšie funkcie.  

Krátka úvaha

Pre koľko členov sa rozhodnem ...?

Organizačný poriadok SRZ priamo predpisuje základné funkcie členov výboru :

 1. Predseda
 2. Podpredseda
 3. Tajomník
 4. Účtovník
 5. Rybársky hospodár
 6. Zástupca rybárskeho hospodára
 7. Pokladník

Výbor musí počas 4-ročného volebného obdobia zabezpečovať pomerne veľké množstvo úloh.

Preto je to užitočné preniesť niektoré povinnosti (pridelené vyššie uvedeným funkcionárom) na iných členov výboru, ktorí sú bez funkcii.

Pre ilustráciu uvádzam vymyslené príklady „nepredpísaných“ funkcií:

 1. REFERENT BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI
 2. ZÁSTUPCA REFERENTA BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI
 3. VEDÚCI RYBÁRSKEJ STRÁŽE
 4. ZÁSTUPCA VEDÚCEHO RYBÁRSKEJ STRÁŽE

 Je na uvážení každého z nás, či sa rozhodneme pre väčší, alebo menší počet členov výboru. Ak si však po voľbách členovia výboru rozumne rozdelia kompetencie, dá sa potom následne určiť aj zodpovednosť za jednotlivé činnosti.

Odstráni sa anonymná zodpovednosť výboru ako celku, a vznikne tak konkrétna zodpovednosť jeho jednotlivých členov.

Verejné hlasovanie

Táto forma volieb je nám známa, používali sme ju bežne pred voľbami v roku 2010.

 Priebeh volieb:

Poverený člen výboru dáva osobitne hlasovať o každom kandidátovi tromi hlasovacími otázkami:

 • 1, kto je za......(sčítanie hlasov)
 • 2, kto je proti......(sčítanie hlasov)
 • 3, kto sa zdržal hlasovania......(sčítanie hlasov)

( pre urýchlenie volieb by bolo vhodné použiť len prvú otázku, hlasovací poriadok to nevylučuje)

Pri verejnej voľbe je zvolený len ten kandidát , ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov !

Ak sa stane, že nebude v prvom kole hlasovania zvolený potrebný počet členov, hlasuje sa ďalej v druhom kole.  Postupne sa hlasuje o ďalších kandidátoch, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov.

Výhody verejného hlasovania

 1. Nie je potrebná žiadna technická príprava...(netreba hlasovacie lístky)
 2. Je možné na poslednú chvíľu navrhnúť ďalšieho kandidáta do volieb.

 Nevýhody verejného hlasovania

 • Časovo náročný spôsob hlasovania:
  1. hlasovať sa musí o každom kandidátovi osobitne.
  2. zvolený je len kandidát s nadpolovičnou väčšinou hlasov
  3. V prípade nezvolenia dostatočného počtu členov orgánu v prvom kole, pokračuje sa druhým kolom
 
 • Nedajú sa vylúčiť chyby pri sčítaní hlasov:
  1. Nie každý hlasujúci má jednoznačne zdvihnutú ruku, alebo ju nepodrží dostatočne dlho.
  2. Nie je možné následne skontrolovať sčítanie hlasov.
  3. Nie je možné jednoznačne vyvrátiť námietky voličov
   ( napríklad o zmanipulovaní volieb úmyselne nesprávnym sčítavaním hlasov)

 

 Tajné hlasovanie

            Táto forma hlasovania pripomína štandartné parlamentné voľby a je nám známa z posledných volieb do MO SRZ z roku 2010.

 Priebeh volieb:

 1. Každý oprávnený volič dostane hlasovací lístok
 2. Hlasovací lístok môže obsahovať kandidátov pre voľby do výboru, ale zároveň aj do kontrolnej komisie
 3. Volič vyplní hlasovací lístok a vhodí  ho do volebnej urny.
 4. Volebná komisia vykoná sčítanie hlasov.

 Podmienky pre tajnú voľbu:

 • Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri priezvisku najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov, ako bude budúci počet členov voleného orgánu. Preto je nutné, aby bol ešte pred voľbami známy počet členov budúceho voleného orgánu.
 • zvolený sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov - nie je potrebné druhé kolo volieb.

Výhody tajného hlasovania

 • Časovo nenáročný spôsob
  1. Volič hlasuje len raz – vyplnením hlasovacieho lístka.
  2. Voľba prebieha len v jednom kole.
  3. Možnosť voliť zároveň členov výboru aj kontrolnej komisie na jednom, alebo dvoch hlasovacích lístkoch
  4. Hlasovacie lístky sa môžu sčítavať priebežne počas ďalšieho programu schôdze (počas čítania výročných správ..)


 

 • Vylúčenie chýb pri sčítaní hlasov
  1. nezávislým prepočítaním hlasov – inými osobami, ako volebnou komisiou.
  2. Jednoznačné určenie oprávnenosti voliča (hlasovací lístok dostane len oprávnený volič)
  3. Zjednodušenie práce pre mandátovú komisiu:
   – počet oprávnených voličov = počet hlasovacích lístkov.
  4. V prípade sporov, námietok a pochybností je možné opätovne kedykoľvek prekontrolovať hlasovacie lístky.

 Nevýhody tajného hlasovania

 • Technická príprava hlasovania
  1. Je nutné pripraviť hlasovacie lístky, (vytlačiť) ešte pred začiatkom členskej schôdze.
  2. Nutné pripraviť celú kandidátku v dostatočnom predstihu.

 

Mandát výročnej členskej schôdze.

Schôdza má mandát vtedy, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov miestnej organizácie.

          Jednoduchšie povedané... "ak je na schôdzi nízka účasť, nemusia byť jej rozhodnutia právoplatné".

          Ak dôjde, že na schôdzu príde menej, ako 50% členov organizácie, je možnosť urobiť 30 minútovú prestávku a po nej dať prítomným členom možnosť hlasovať o pokračovaní jednania schôdze - bežný a zaužívaný spôsob asi u všetkých organizácii SRZ. Pravdupovediac niet inej možnosti a to z finančných a technických dôvodov.

Ak bude výsledok hlasovania záporný, tak na následne zvolanej schôdzi aj pri neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov sa uznesenie považuje za právoplatné. Nevýhoda už vyššie spomenuté, znovuzvolanie rybárov, členov MO na VČS - finančne zaťažujúca okolnosť, v dnešnej dobe len zbytočné vyhadzovanie finančých prostriedkov.

V našej organizácii je už dlhší čas nízka účasť na výročných členských schôdzach. Následne počas roka je "pri vode" počuť množstvo sťažností na činnosť organizácie. Nuž a väčšinou sú to tí rybári, ktorí sa schôdze nezúčastnia, ale sťažujú sa na jej rozhodnutia.
           

Zodpovednosť za prípravu a priebeh volieb.

 Odpoveď je v Organizačnom poriadku:

  • Za prípravu volieb: Výbor MO SRZ, na čele s jeho predsedom.
  • Za priebeh volieb: predseda MO SRZ

            Vyplýva to z popisu funkcie celého výboru MO SRZ a z popisu funkcie jeho predsedu.
            Nikde v základných dokumentoch sa nenašla poznámka, že by za priebeh volieb zodpovedala volebná komisia, aj keď logicky by to malo byť tak !!!


Kto môže kandidovať.

Podľa Stanov SRZ má na to právo každý člen SRZ ??? tu sa nastolý otázka : akú dobu musí byť členom MO atým,  problém je definovať, ktorý kandidát bude zaradený do volebnej kandidátky. Jediná súvisiaca informácia je vo volebnom poriadku, kde sa uvádza, že výbor najskôr prejedná s navrhovanými osobami a potom pripravuje kandidátku.

 • Z uvedeného vyplýva:
  1. volený môže byť každý člen MO SRZ
  2. navrhnúť kandidáta môže ktorýkoľvek člen MO SRZ
  3. je potrebný súhlas kandidáta s jeho návrhom do orgánov MO SRZ
  4. kandidatúru s navrhovanou osobou prejednáva výbor MO SRZ

Prvé tri body sú logické a majú jasnú podobnosť so štandardami v demokratických spoločnostiach. Kandidátov nenavrhuje len vybraná skupina, ale celá "rybárska verejnosť". Tak sa dosiahne prirodzený výber kandidátov, ktorým voliči dôverujú.

Ťažko je odhadnúť, čo sa skrýva za termínom: "prejednávanie kandidatúry" s navrhovanými osobami. Predpokladá sa, že výbor len overuje, či kandidát vstúpil do volieb dobrovoľné - z vlastnej vôle a overuje si správnosť osobných údajov členstvo MO alebo či kandidát nebol v minulosti stíhaný DK, takého rybára nedoporučujeme do výboru MO.

Ako kandidovať.

Túto otázku a súvisiace podrobnosti musí prejednať a dohodnúť členská základňa a ideálna príležitosť je najbližšia výročná členská schôdza, konaná rok pred "volebnou schôdzou" čiže dnes to je 03.02.2013.

Nižšie uvedený text je len výpočet možností, ktoré by bolo vhodné prejednať na výročnej členskej schôdzi 2013.

 

Spôsob doručenia návrhu kandidáta.

 • Písomne !
  1. doporučeným listom,
  2. osobne, odovzdaním tlačiva určenému členovi výboru,
 • Rozsah uvádzaných informácií o kandidátovi !
  1. meno a priezvisko
  2. vek
  3. povolanie
  4. doba členstva v SRZ
  5. doba a druh vykonávaných funkcií v SRZ
  6. krátka charakteristika, vystihujúca predpoklady kandidáta na výkon volenej funkcie.
  7. portrétová fotografia

          Veľmi podstatné bude dohodnúť, určiť presný termín podania kandidatúry (dátum, odkedy a dokedy možno doručovať výboru kandidatúru). To isté platí aj o určení termínu zverejnenia informácií o kandidátoch na verejne prístupnej nástenke MO SRZ. Tieto dátumy je nutné určiť ešte na VČS MOSRZ v roku 2013.

 

 

Tento materiál bol predložený na VČS  dňa 03.02.2013 zúčastneným členom MO SRZ v Čiernej nad Tisou.

TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google